Dekarbonizacja sektora ICT – od rewolucji cyfrowej do rewolucji klimatycznej

Sektor ICT odgrywa kluczową rolę we współczesnym społeczeństwie, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego, transformacji cyfrowej, innowacji oraz globalnej współpracy i łączności. Jednak wraz z dynamicznym rozwojem sektora ICT pojawiają się również istotne wyzwania związane z jego wpływem na środowisko naturalne.

Według analiz Allianz Trade, sektor ICT emituje obecnie tyle samo gazów cieplarnianych co sektor lotniczy, stając się istotnym czynnikiem przyczyniającym się do zmian klimatycznych. Dane z 2020 roku wskazują, że udział sektora ICT w globalnych emisjach gazów cieplarnianych wynosił od 1,8% do 2,8%. Szacuje się, że w scenariuszu biznesowym, zakładającym stałą intensywność emisji energii elektrycznej, sektor ICT będzie odpowiedzialny za emisję aż 830 milionów ton dwutlenku węgla (CO2) do 2030 roku. Należy jednak zaznaczyć, że te prognozy nie uwzględniają jeszcze wpływu boomu na kryptowaluty, takich jak Bitcoin i Ethereum, które zużywają znaczące ilości energii elektrycznej.

Niezwykle istotne jest zrozumienie, że korzyści płynące z rozwoju sektora ICT idą w parze z kosztami ekologicznymi. Emisje sektora ICT składają się z dwóch głównych elementów: emisji ucieleśnionych, związanych z produkcją oraz instalacją sprzętu i urządzeń, oraz emisji operacyjnych, związanych z użytkowaniem sieci i urządzeń. Przez długi czas główną uwagę skupiano na emisjach operacyjnych, lecz badania pokazują, że emisje ucieleśnione stanowią aż 30% całkowitych emisji sektora ICT.

W kontekście zmian klimatycznych i konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych, perspektywy dekarbonizacji sektora ICT są obiecujące. Ślad węglowy sektora ICT w dużej mierze zależy od źródeł energii elektrycznej, które zasilają jego infrastrukturę. Wraz ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej oraz poprawą efektywności energetycznej urządzeń, spodziewa się stopniowego zmniejszania emisji sektora ICT. Wiele firm telekomunikacyjnych i innych przedstawicieli sektora ICT przyjęło ambitne cele związane z neutralnością węglową i zerową emisją netto, dążąc do zgodności z celami redukcji globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Emisje sektora ICT jako istotny czynnik zmian klimatycznych

Boom na kryptowaluty, zwłaszcza Bitcoin i Ethereum, przyczynił się do wzrostu emisji sektora ICT. Proces wydobycia kryptowalut, zwany górnictwem, wymaga ogromnych ilości energii elektrycznej i generuje znaczące emisje gazów cieplarnianych. Przede wszystkim jest to spowodowane intensywnymi procesami obliczeniowymi, które są niezbędne do weryfikacji transakcji i utrzymania bezpieczeństwa sieci blockchain. Obecnie globalna aktywność wydobycia bitcoinów zużywa więcej energii niż niektóre kraje, co stawia wyzwanie przed dekarbonizacją sektora ICT.

Kolejnym czynnikiem przyczyniającym się do emisji sektora ICT jest rozwój sztucznej inteligencji (AI). Procesy szkolenia i funkcjonowania modeli AI są bardzo energochłonne. Duże modele AI zużywają ogromne ilości energii podczas treningu, co przekłada się na emisję gazów cieplarnianych. Badania przeprowadzone przez Google, UC Berkeley i Meta wykazały, że szkolenie modelu AI GPT-3 firmy OpenAI zużyło 1287 MWh energii, a powiązane emisje operacyjne wygenerowały 552,1 tCO2e.

Wzrost sektora ICT i związane z nim emisje gazów cieplarnianych mają ogromne konsekwencje dla środowiska naturalnego i zmian klimatycznych. Zwiększone emisje CO2 przyczyniają się do globalnego ocieplenia i innych skutków takich jak ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszenie poziomu morza czy utratę bioróżnorodności. Dlatego istotne jest podjęcie działań mających na celu ograniczenie emisji sektora ICT i dekarbonizację tej branży.

W ostatnich latach wiele firm telekomunikacyjnych i innych przedstawicieli sektora ICT wyznaczyło cele neutralności węglowej i zerowej emisji netto. Poprzez zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej, poprawę efektywności energetycznej urządzeń oraz optymalizację cyklu życia produktu, sektor ICT może ograniczyć swoje emisje gazów cieplarnianych. Wprowadzanie bardziej energooszczędnych rozwiązań technologicznych, takich jak zastosowanie procesorów o mniejszym zużyciu energii czy technologii chłodzenia, może znacznie zmniejszyć wpływ sektora ICT na zmiany klimatyczne.

W dążeniu do ograniczenia emisji sektora ICT kluczową rolę odgrywa również edukacja i świadomość użytkowników. Konieczne jest zmienianie zachowań konsumentów i propagowanie korzystania z bardziej ekologicznych rozwiązań. Jednak samodzielna zmiana zachowań konsumentów może być niewystarczająca, dlatego ważne jest również wprowadzenie regulacji i zachęt ze strony decydentów, które skłonią użytkowników do korzystania z bardziej energooszczędnych urządzeń i usług.

Perspektywy dekarbonizacji sektora ICT

Choć sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ma istotny wpływ na zmiany klimatyczne poprzez emisje gazów cieplarnianych, perspektywy dekarbonizacji tej branży są obiecujące. Istnieją różne czynniki, które sprzyjają redukcji emisji sektora ICT i zmniejszeniu jego śladu węglowego.

Po pierwsze, źródła energii elektrycznej mają kluczowe znaczenie dla emisji sektora ICT. Przechodzenie na odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa czy hybrydowa, może znacznie zmniejszyć emisje sektora ICT. W miarę rozwijania się technologii odnawialnych, udział energii pochodzącej z tych źródeł będzie wzrastać, a tym samym wpływ sektora ICT na zmiany klimatyczne będzie maleć. Wiele firm telekomunikacyjnych i dostawców usług chmurowych już teraz inwestuje w rozwój instalacji fotowoltaicznych i innych źródeł energii odnawialnej, co przyczynia się do dekarbonizacji sektora ICT.

Po drugie, poprawa efektywności energetycznej urządzeń ICT odgrywa kluczową rolę w redukcji emisji. Technologie mają duży potencjał do zmniejszenia zużycia energii poprzez wprowadzenie bardziej energooszczędnych rozwiązań. Przykłady obejmują zastosowanie procesorów o mniejszym zużyciu energii, technologii chłodzenia o niskim poborze energii czy optymalizację zużycia energii w trybie uśpienia. W miarę postępu technologicznego, nowe urządzenia ICT stają się coraz bardziej efektywne energetycznie, co przyczynia się do redukcji emisji sektora ICT.

Po trzecie, optymalizacja cyklu życia produktu w sektorze ICT może przyczynić się do zmniejszenia emisji. Ocena doboru materiałów, projektowanie z uwzględnieniem efektywności energetycznej, odpowiednie zarządzanie produkcją i transportem – to wszystko ma wpływ na emisje ucieleśnione sektora ICT. Dążenie do minimalizowania wpływu produktów ICT na środowisko, np. poprzez projektowanie bardziej trwałych i łatwiejszych do naprawy urządzeń, może znacznie zmniejszyć ślad węglowy tej branży.

Warto również zwrócić uwagę na inicjatywy podejmowane przez przedstawicieli sektora ICT w kierunku neutralności węglowej i zerowej emisji netto. Wielu operatorów telekomunikacyjnych i firm technologicznych wyznaczyło ambitne cele związane z redukcją emisji i dekarbonizacją. Przykładowo, wiele firm zobowiązało się do osiągnięcia neutralności węglowej do określonego roku, często zgodnie z celami redukcji globalnego ocieplenia do 1,5°C. Takie inicjatywy wymagają wprowadzenia konkretnych działań, takich jak inwestycje w odnawialne źródła energii, poprawa efektywności energetycznej infrastruktury czy redukcja emisji operacyjnych.

Decydującą rolę w dekarbonizacji sektora ICT odgrywać będą również regulacje i polityka. Rządy i organy regulacyjne powinny wprowadzać odpowiednie przepisy, które zachęcają do redukcji emisji sektora ICT i promują ekologiczne innowacje. Przykłady to wprowadzenie opłat za emisję CO2, udzielanie zachęt finansowych dla firm, które inwestują w odnawialne źródła energii czy regulacje dotyczące efektywności energetycznej urządzeń ICT. Tego rodzaju działania mogą przyspieszyć proces dekarbonizacji sektora ICT i zmniejszyć jego negatywny wpływ na zmiany klimatyczne.

Rola technologii blockchain i dekarbonizacja kryptowalut

Dekarbonizacja kryptowalut jest kolejnym istotnym aspektem w kontekście zmian klimatycznych. Obecnie wydobycie kryptowalut, takich jak Bitcoin, generuje ogromne ilości emisji gazów cieplarnianych. Jednak technologia blockchain, która jest podstawą działania kryptowalut, może również odegrać kluczową rolę w działaniach na rzecz klimatu.

Dobitne dowody wskazują, że wydobycie Bitcoinów zużywa znaczną ilość energii elektrycznej. Proces weryfikacji transakcji i utrzymania rozproszonej sieci blockchain wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, co prowadzi do intensywnego zużycia energii. W rzeczywistości, globalne zużycie energii przez wydobycie Bitcoinów jest porównywalne z całkowitym rocznym zużyciem energii niektórych krajów. Przejście na odnawialne źródła energii może potencjalnie zmniejszyć emisje związane z wydobyciem kryptowalut, ale tempo tych zmian jest ograniczone przez rosnące zapotrzebowanie na energię, co utrudnia wycofywanie elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi.

Łączne roczne zużycie energii elektrycznej przez Bitcoin i Ethereum w porównaniu z niektórymi państwami członkowskimi UE
Źródło : EBC , Eurostat, Cambridge Centre for Alternate Finance , Allianz Research

Jednakże, istnieją sposoby, aby przyspieszyć dekarbonizację kryptowalut. Właściciele platform kryptograficznych i wydobywcy rozważają różne strategie, aby zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko. Przykładem jest zmiana mechanizmów wydobywczych na mniej energochłonne. Na przykład, Ethereum, jedna z największych kryptowalut obok Bitcoina, przeszła z algorytmu Proof-of-Work (PoW) na Proof-of-Stake (PoS). Ten nowy mechanizm wymaga znacznie mniejszego zużycia energii, co przyczynia się do redukcji emisji. Działania te pokazują, że istnieją technologiczne ścieżki, które mogą przyspieszyć dekarbonizację kryptowalut.

Dodatkowo, technologia blockchain może odgrywać ważną rolę w walce ze zmianami klimatycznymi. Właśnie dzięki swojej naturze, blockchain zapewnia przejrzystość, niezmienność i bezpieczeństwo danych. Te cechy mogą być wykorzystane do budowania zaufania i ambicji w negocjacjach klimatycznych. Technologia ta umożliwia tworzenie interoperacyjnej i otwartej infrastruktury cyfrowej, która umożliwia monitorowanie celów redukcji emisji na poziomie krajowym i globalnym. Przykładowo, blockchain może służyć jako narzędzie do śledzenia emisji dwutlenku węgla i udowodnienia, że określone cele redukcji emisji są osiągane.

Ponadto, blockchain może również ułatwiać handel jednostkami emisji dwutlenku węgla. Dzięki technologii blockchain możliwe jest stworzenie cyfrowych certyfikatów emisji, które mogą być kupowane i sprzedawane na rynku. To z kolei umożliwia firmom i organizacjom kompensowanie swoich emisji poprzez inwestowanie w projekty o niskiej emisji. W ten sposób, blockchain może przyczynić się do rozwoju rynku emisji i wspierać transformację ekonomiczną w kierunku bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego.

Wyzwanie zmiany zachowań konsumentów

Kolejnym istotnym aspektem w kontekście dekarbonizacji sektora ICT jest wyzwanie zmiany zachowań konsumentów. Większość emisji gazów cieplarnianych pochodzi z urządzeń użytkowników, a przewiduje się, że zapotrzebowanie na te urządzenia będzie nadal rosło w przyszłości. Zmiana tych zachowań jest niezwykle istotna dla ograniczenia negatywnego wpływu sektora ICT na środowisko.

Aktualnie konsumenci korzystają z wielu urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety, komputery, telewizory, które generują emisje podczas użytkowania. Ponadto, szybki rozwój technologiczny i wprowadzanie na rynek nowych produktów skutkuje zwiększoną liczbą urządzeń elektronicznych w obiegu, co zwiększa ślad węglowy sektora ICT. Przewiduje się, że ten trend będzie się utrzymywał wraz z rosnącymi oczekiwaniami konsumentów dotyczącymi technologii.

Wyzwanie polega na zmianie tych zachowań konsumentów w kierunku bardziej zrównoważonego korzystania z urządzeń elektronicznych. Niestety, jest mało prawdopodobne, że konsumenci sami zredukują liczbę używanych urządzeń. Dlatego konieczne jest wprowadzenie regulacji lub zachęt, które będą miały wpływ na te zachowania.

Jednym z możliwych rozwiązań jest promowanie bardziej trwałych i energooszczędnych urządzeń. Produkcja sprzętu elektronicznego o dłuższym okresie użytkowania i mniejszym zużyciu energii może przyczynić się do zmniejszenia emisji. Firmy technologiczne mogą również działać na rzecz edukacji konsumentów i świadomości ekologicznej, informując ich o wpływie urządzeń na środowisko oraz o sposobach ograniczenia tego wpływu.

Ponadto, wprowadzenie systemów zwrotu i recyklingu urządzeń elektronicznych może również odgrywać istotną rolę w zmniejszeniu emisji. Konsumenci powinni mieć możliwość oddawania nieużywanych urządzeń do recyklingu, co umożliwi odzyskanie wartościowych surowców i zmniejszy negatywny wpływ na środowisko.

Innym podejściem jest promowanie modelu gospodarki współdzielenia, w którym konsumenci korzystają z urządzeń na zasadzie wynajmu lub współdzielenia. Dzięki temu modelowi można zredukować liczbę nieużywanych urządzeń i zminimalizować ich wpływ na środowisko. Firmy telekomunikacyjne i dostawcy usług mogą tworzyć platformy umożliwiające łatwe współdzielenie urządzeń między użytkownikami.

Ważnym elementem zmiany zachowań konsumentów jest również edukacja dotycząca korzystania z urządzeń w sposób energooszczędny. Informowanie użytkowników o sposobach optymalizacji użycia energii, wyłączaniu nieużywanych urządzeń, czy korzystaniu z trybów oszczędzania energii może przyczynić się do redukcji emisji.

Dekarbonizacja sektora ICT nie tylko przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również otworzy nowe możliwości rozwoju technologicznego, tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Działania podejmowane teraz mają potencjał wpływania na kształtowanie przyszłości, w której sektor ICT będzie pełnił kluczową rolę w osiąganiu globalnych celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Autor /

Redaktor Naczelny Magazynu BrandsIT i portalu Brandsit.pl

ZACZNIJ WPISYWAĆ I NACIŚNIJ ENTER, ABY WYSZUKIWAĆ